Kennismakingsgesprek

Voordat we (eventueel) een traject starten hebben we een kennismakingsgesprek. Het kennismakingsgesprek is gratis. Ik vind het belangrijk dat je, voordat ik met je kind een traject in ga, weet ‘wie ik ben’; en dat je in kunt schatten, of er een klikt zal zijn tussen jouw kind en mij; of er vertrouwen is. Na het kennismakingsgesprek kun je besluiten of je inderdaad je kind een traject bij mij wilt laten doen.

Sessie

Ik heb de tarieven laag gehouden, aangezien coaching niet vergoed wordt door de verzekering, en ik het heel belangrijk vind dat meer mensen voor coaching kiezen. Je kunt coaching inzetten om grotere problemen juist te voorkomen. Hoe eerder je bijstuurt, hoe meer je problemen voorkomt. Daarom is mijn tarief voor 1 uur coaching €40,00 (incl. BTW).
Je kunt wel middels een PGB coaching krijgen. De vergoeding hangt dan af van de gemeente. Neem contact met mij op als je hier gebruik van wilt maken.

Verder hangt het tarief ook af van je inkomen. Ook als je van weinig rond moet zien te komen moet je voor coaching kunnen kiezen. Daarom kan het tarief aangepast worden als je bij voorbeeld in de bijstand zit. Je kunt me hierover altijd mailen, zodat we het er over kunnen hebben. Je moet wel kunnen aantonen dat je minder draagkrachtig bent.

Traject ‘ik ben ik’ / Sociale weerbaarheid

Het traject ‘ik  ben ik’/Sociale weerbaarheid is een traject van 5 sessies. Voor deze 5 sessies betaal je het aangepaste tarief van € 185,-.

Algemene Voorwaarden

Hieronder kun je mijn Algemene Voorwaarden lezen. Zo ben je goed voorbereid, en weet je waar je aan begint, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken.

Algemene Voorwaarden ikbenik-kindercoaching       ik ben ik kindercoaching

 • ikbenik-kindercoaching valt onder ‘Ik ben ik, coaching voor kind en volwassene’ en is ingeschreven bij de KvK onder nummer 70581134.
 • ikbenik-kindercoaching is opgericht door Inge van der Woude (hierna te noemen: de coach).
 • ikbenik-kindercoaching is gevestigd aan de Roderweg 88, 9311 PB Nieuw-Roden.
 • ikbenik-kindercoaching coacht kinderen in de basisschoolleeftijd (hierna te noemen: coachee).
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten – schriftelijk zowel als mondeling – met ikbenik-kindercoaching, en op alle handelingen die daarmee verband houden.
 • Beide gezaghebbende ouders/verzorgers moeten akkoord gaan met de begeleiding van het kind. De ondertekenende ouder/verzorger draagt er zorg voor, dat de andere gezaghebbende ouder/verzorger wordt geïnformeerd over de coaching en dat hij/zij hiervoor toestemming geeft. Als de andere ouder/verzorger op enigerlei wijze bezwaar maakt neemt de ondertekenende ouder/verzorger de consequenties daarvan op zich. De coach kan hier geen verantwoording voor dragen.
 • Coachsessies duren 1 uur.
 • Als een afspraak niet door kan gaan moet dit tenminste 24 uur voortijd doorgegeven worden. Dit kan via mail of telefoon (er kan ingesproken worden). Als er later dan 24 uur voortijd wordt afgezegd moet de factuur voor de afspraak volledig betaald worden, uitgezonderd in gevallen van overmacht, zoals ziekte, dit in overleg met de coach.
 • De coach verplicht zich om zich naar beste weten en kunnen in te spannen om tot het beste resultaat te komen. De coach kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor het al of niet bereikte resultaat.
 • De coach is nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door de coach, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van de coach. Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt raadt ikbenik-kindercoaching aan altijd contact op te nemen met de huisarts.
 • Na 5 bijeenkomsten wordt het coachingproces geëvalueerd en in onderling overleg wordt een nieuw aantal sessies afgesproken of wordt het coachingtraject afgesloten. Als tussentijds blijkt, dat het toch niet naar wens verloopt, of als er een andere reden is om het coachtraject niet voort te zetten is dit zonder opgaaf van redenen mogelijk. Wel met inachtneming van de regel om minimaal 24 uur van te voren dit te laten weten.
 • Het coachtraject zal uiterst vertrouwelijk worden behandeld. Voor zover in overeenstemming met een goede beroepsuitoefening en voor zover niet in strijd met wettelijke regels of andere verplichtingen zullen persoonlijke gegevens van het gecoachte kind niet naar buiten worden gebracht, tenzij met instemming van het coachkind.
 • Er zal globaal aan ouders/verzorgers worden weergegeven wat er in de sessies is gedaan, dit in overleg met het coachkind. Dit is belangrijk om het kind een vertrouwde omgeving te kunnen bieden.
 • De tarieven voor coaching staan op de website. Het afgesproken tarief zal tijdens het lopende traject niet verhoogd worden, ook al wijzigen de tarieven op de website. Het afgesproken tarief zal worden vermeld in de coachovereenkomst.
 • Er zal na de coachsessie een factuur gestuurd worden die binnen 14 dagen betaald dient te zijn. Als binnen die 14 dagen de betaling nog niet binnen is, zal er één keer een herinnering gestuurd worden. Als deze niet binnen een week betaald is worden de coachsessies opgeschort totdat het te betalen bedrag voldaan is.
 • Deze algemene voorwaarden staan op de website van ikbenik-kindercoaching.nl en zijn vandaar te downloaden.

Je kunt ze hier ook downloaden.

Wil je weten hoe ik met je privacy om ga, kijk dan op de pagina Privacy en Cookies.

Deel dit via: